Thailand Craft beer Week of วัน ยัน ค่ำ x ลาบรื่น

Date: Fri Oct 20, 2023 Time: 5:00 pm
Duration: 9 days

Thailand Craft beer Week of วัน ยัน ค่ำ x ลาบรื่น

@ วัน ยัน ค่ำ x ลาบรื่น


Event Description

ดื่มเบียร์สด 2 เสิร์ฟ แถมแก้วเบียร์เชียงใหม่ 1 ใบ

More Info:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fg.co%2Fkgs%2F1TVkNr%3Ffbclid%3DIwAR2h9vGeQCLZp7l26A4Qjyzaoq9QGv_NtlNnkses7ejgm2WA5YppP2nySCE&h=AT1H8Zx9JM0ghBCX8kDNIduGfANuOGiIPxIuNG6tbQ1zW8VjNTJCElqZ-hxqSndHqDb_Aks-hTs6VRx-GzGuq-13yX3eBJDKDKpNX8SF3TZiN_2F2VEKAzMoNJNo-kq9yc2ImsDwEKdtYZ2dhp83zA5UNRM


Ticket Information

Price: Free

Event Duration: 9 days

Ticket Details:

Where to buy this ticket:


Beers

Chiangmai Beer


Categories

#Party